ผลการทดสอบ O-NET 59

ปีการศึกษา  2559

1. ผล O-NET M.3 ปี กศ. 2559

     2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. O-NET M.6 ปี 2559

ปีการศึกษา 2558


Comments