วัดและประเมินผล

1. โครงสร้างข้อสอบ การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET มัธยมศึกษา ปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2560
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 https://drive.google.com/file/d/0BwgqUp5p_gx_RG9IYWxLVTFSV1E/view?usp=sharing
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 https://drive.google.com/file/d/0BwgqUp5p_gx_MG5GU290Mm9Ca3M/view?usp=sharing
2. ปฏิทินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2560

ผล O-NET สพม.31


หน้าเว็บย่อย (1): ผลการทดสอบ O-NET 59
Comments