ดร.วันทิตา ทะลาสี

นางสาววันทิตา ทะลาสี
MISS.WANTITA TALASI
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร. 09 0378 3650
mail : wantita@esdc.go.th  :  wantita7266@gmail.com
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มโรงเรียนราชสีมา
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้


ą
วันทิตา ทะลาสี,
22 ส.ค. 2559 07:30
ą
วันทิตา ทะลาสี,
22 ส.ค. 2559 07:30
ą
วันทิตา ทะลาสี,
22 ส.ค. 2559 07:30
ą
วันทิตา ทะลาสี,
22 ส.ค. 2559 07:26
Comments