บัณฑิต ชนะชัย

นายบัณฑิต ชนะชัย
Mr.BUNTHIT CHANACHAI
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 08 6249 8621; 09 3321 7496
mail : bunthit@esdc.go.th
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มโรงเรียนบุญวัฒนา

Comments