ประเสริฐ ศรีจันทร์

นายประเสริฐ ศรีจันทร์
Mr.PRASERT SRICHAN
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร.08-4430 5812
mail : prasert.sri@esdc.go.th,srichan286@gmail.com
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มโรงเรียนอุบลรัตน


Comments