พัชราภร นนทวรากรณ์

นางสาวพัชราภร นนทวรากรณ์
Miss.PATCHRAPORN NONTAWARAKORN
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร.08 8378 4139
mail : patcharaporn@esdc.go.th
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา


Comments