ภัชชฎา โอษคลัง

นางสาวภัชชฎา โอษคลัง
Miss.PATCHADA OSAKLUNG
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร.0934655598
mail : patchada@esdc.go.th
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มโรงเรียนสุรนารี
สะเต็มศึกษา

Comments