ภัชชฎา โอษคลัง

นางสาวภัชชฎา โอษคลัง
Miss.PATCHADA OSAKLUNG
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร.08 7868 1819
mail : patchada@esdc.go.th
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มโรงเรียนราชสีมา
สะเต็มศึกษา

Comments