นงลักษณ์ ภูมิรัตน

นางนงลักษณ์ ภูมิรัตน
Mrs.NONGLUK PUMIRAT
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร.08 1360 7822
mail : nongluk@esdc.go.th
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มโรงเรียนอุบลรัตน


Comments