นิธิรัตน์ อุทัยพร

นางนิธิรัตน์ อุทัยพร
Mrs.NITHIRAT UTHAIPORN
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร.09 5605 7251
mail : nithirut@esdc.go.th
กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
(การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มโรงเรียนบุญวัฒนา

Comments