วิภูพฤกษ์ ชื่นอาภา

นายวิภูพฤกษ์ ชื่นอาภา
Mr.WIBHUPRUEK CHUENARPAR
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร. 09 6223 6954
mail : wibhupuek@esdc.go.th : wutpol31@mattayom31.go.th
รองผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
                                                                  งานประกันคุณภาพการศึกษา
                                                                  รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
                                                                    ๅ            และภาษาต่างระเทศ 
                                                                  กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบคือ กลุ่มโรงเรียนสุุรนารี

Comments