วิภูพฤกษ์ ชื่นอาภา

นายวิภูพฤกษ์ ชื่นอาภา
Mr.WIBHUPUEK CHUENAPAR
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร. 09 6223 6954
mail : wibhupuek@esdc.go.th : wutpol31@mattayom31.go.th
รองผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มโรงเรียนสุรธรรม

Comments