เกรียงศักดิ์ ศรีไพโรจน์

นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพโรจน์
Mr.KREANGSAK SRIPIROJNA
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 08 1070 1841
mail : kreangsak@esdc.go.th
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มโรงเรียนอุบลรัตน


Comments