กฤตพล ชุมสกุล

นายกฤตพล
(กิด-ตะ-พน) ชุมสกุล
Mr.KITTAPOL CHUMSAKUL
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 08-4417-6785 : 09-8141-1468
mail : kittapol@esdc.go.th ; kittapol@mattayom31.go.th
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มโรงเรียนสุรนารี
โรงเรียนขนาดเล็ก
                                       วัดประเมินผลด้วยข้อสอบกลาง

sesao31@esdc.go.thComments