ดร.เจริญ กองโตกลาง

นายเจริญ กองโตกลาง
Mr.CHAROEN KONGTOKLANG
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 08 1264 1234
mail : charoen@esdc.go.th
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มโรงเรียนราชสีมา
คุณธรรม  จรยธรรมและค่านิยม 12 ประการ

Comments