รุ่งทิพภา โพธิ์นอก

นางสาวรุ่งทิพภา  โพธิ์นอก
Miss  RUNGTHIPPA   PHONOK
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 08 4897 9162
mail : rungthippa@esdc.go.th /rung577@gmail.com
หัวหน้ากลุ่มงาน   งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ 
                        การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
                        กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
                        กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
                               กลุ่มสาระการเรียนรู้    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม / ภาษาไทย
                               กลุ่มโรงเรียน             อุบลรัตน์

Comments