บุคลากรดร.ปัญญา หาแก้ว
Dr.PANYA  HAKAEW
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
โทร. 095-6213467
mail : panya@mattayom31.go.th


นายกฤตพล  ชุมสกุล
Mr.KITTAPOL CHUMSAKUL
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 084-4176785
mail : kittapol@esdc.go.th ; kittapol@mattayom31.go.th
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดากรศึกษา
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

นายบัณฑิต ชนะชัย
Mr.BUNTHIT CHANACHAI
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 086-2498621; 093-3217496
mail : bunthit@esdc.go.th
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงการโรงเรียนสุจริต  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
กลุ่มโรงเรียนราชสีมา

นายประเสริฐ ศรีจันทร์
Mr.PRASERT SRICHAN
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร.084-4305812
mail : srichan286@gmail.com
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว(Home school)
กลุ่มโรงเรียนอุบลรัตน

นายวิภูพฤกษ์ ชื่นอาภา
Mr.WIBHUPUEK CHUENAPAR
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร. 089-9487771 ; 096-2236954 
mail : wibhupuek@esdc.go.th: wutpol31@mattayom31.go.th
รองผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มโรงเรียนสุรนารี
นางสาววันทิตา  ทะลาสี
MISS.WANTITA TALASI
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร. 090-3783650
mail : wantita@esdc.go.th
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
กลุ่มโรงเรียนบุญวัฒนา

นางสาวรุ่งทิพภา  โพธิ์นอก
Miss.RUNGTHIPPA PHONOK
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 084-8979162
mail : rungthippa@esdc.go.th
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงการโรงเรียนคุณธรรม
กลุ่มโรงเรียนอุบลรัตน
 นางศุภิสรา ก้องเกียรติศักดา
Mrs.SUPISARA  KONGKIATSAKDA
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 062-3385955
mail : supisara@esdc.go.th
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต , KKU
กลุ่มโรงเรียนอุบลรัตน์

นางสาวภัชชฎา โอษคลัง
Miss.PATCHADA OSAKLUNG
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร.093-4655598
mail : patchada@esdc.go.th
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
STEM , โรงเรียนสีเขียว , โรงเรียนปลอดขยะ
กลุ่มโรงเรียนสุรนารี

นางศศิธร เจริญใจ
Mrs.SASITORN CHAROENJAI
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร.084-0019790
mail : sasitorn@esdc.go.th
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ,คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
กลุ่มโรงเรียนสุรธรรม

นายแสนยากร สายสิน
Mr.SAENYAKORN SAISIN
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร.092-7496883
mail : saenyakorn@esdc.go.th
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ,โรงเรียนประชารัฐ
กลุ่มโรงเรียนราชสีมา

นางจิราพร พานสุวรรณ
Mrs.JIRAPORN  PHANSUWAN
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร.086-2479277
mail : jirapornphan@esdc.go.th
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี , โรงเรียนมาตรฐานสากล
กลุ่มโรงเรียนบุญวัฒนา

นางสาวอรวรรณ  ศรีประดิษฐ์พงศ์
Miss.ORAWAN  SRIPRADITPONG
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร.095-6087861
mail : orawansri@esdc.go.th
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ , ภาษาต่างประเทศที่ 2
สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
กลุ่มโรงเรียนสุรธรรม

นางประพาฬรัตน์  แก้วเกิด
Mrs.PRAPHANRAT  KAEWKERD
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร.081-0084345
mail : praphanrat@esdc.go.th
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนดีประจำตำบล , โรงเรียนในฝัน , นักธุรกิจน้อย
กลุ่มโรงเรียนสุรนารี

นางกาญจนาภรณ์  จันทร์กิตติ
Mrs.KARNCHANAPORN  CHANKITTI
ศึกษานิเทศก์
โทร.093-3230478
mail : karnchanaporn@esdc.go.th
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, งานแนะแนว, โรงเรียนขนาดเล็ก
กลุ่มโรงเรียนบุญวัฒนา

นางสาวพัชราภร นนทวรากรณ์
Miss.PATCHRAPORN NONTAWARAKORN
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร.088-3784139
mail : patcharaporn@esdc.go.th  
          patcharaporn@mattayom31.go.th
          nonthapat54@gmail.com