บุคลากร

นายบัณฑิต ชนะชัย
Mr. BUNTHIT CHANACHAI
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร. 086-2498621; 093-3217496
e-mail : bunthit@esdc.go.th
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงการโรงเรียนสุจริต  
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

นายกฤตพล  ชุมสกุล
Mr. KITTAPOL CHUMSAKUL
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 084-4176785
e-mail : kittapol@esdc.go.th ; kittapol@mattayom31.go.th
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนบุญวัฒนา
โครงการโรงเรียนคุณภาพตำบล

นางสาวรุ่งทิพภา  โพธิ์นอก

Miss.RUNGTHIPPA PHONOK
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 084-8979162
e-mail : rungthippa@esdc.go.th
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงการโรงเรียนคุณธรรม
ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนราชสีมา
นางสาววันทิตา  ทะลาสี
MISS.WANTITA TALASI
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร. 090-3783650
e-mail : wantita@esdc.go.th
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
งานมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนบุญวัฒนา


นายแสนยากร สายสิน
Mr.SAENYAKORN SAISIN
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร.092-7496883
e-mail : saenyakorn@esdc.go.th
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนประชารัฐ
ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนราชสีมา

  นางศุภิสรา ก้องเกียรติศักดา
Mrs.SUPISARA  KONGKIATSAKDA
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 062-3385955
e-mail : supisara@esdc.go.th
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/ศิลปะ
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต , KKU
ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนอุบลรัตน
 นางสาวอรวรรณ  ศรีประดิษฐ์พงศ์
Miss.ORAWAN  SRIPRADITPONG
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร.095-6087861
e-mail : orawansri@esdc.go.th
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนสุรธรรม


นางสาวภัชชฎา โอษคลัง
Miss.PATCHADA OSAKLUNG
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร.093-4655598
e-mail : patchada@esdc.go.th
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โครงการสะเต็มศึกษา(STEM) , โรงเรียนสีเขียว , โรงเรียนปลอดขยะ
ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนสุรนารี


นางศศิธร เจริญใจ
Mrs.SASITORN CHAROENJAI
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร.084-0019790
e-mail : sasitorn@esdc.go.th
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ,คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนสุรธรรม


นางจิราพร พานสุวรรณ
Mrs.JIRAPORN  PHANSUWAN
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร.084-3904945
e-mail : jirapornphan@esdc.go.th
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนมาตรฐานสากล
ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนสุรนารีนางประพาฬรัตน์  แก้วเกิด
Mrs.PRAPHANRAT  KAEWKERD
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร.081-0084345
e-mail : praphanrat@esdc.go.th
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
โรงเรียนดีประจำตำบล , โครงการนักธุรกิจน้อย
ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนสุรนารี


นางกาญจนาภรณ์  จันทร์กิตติ
Mrs.KARNCHANAPORN  CHANKITTI
ศึกษานิเทศก์
โทร.093-3230478
e-mail : karnchanaporn@esdc.go.th
การจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์/สุขศึกษาและพลศึกษา/ศิลปะ
โรงเรียนขนาดเล็ก
ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนอุบลรัตน

นางสาวพัชราภร นนทวรากรณ์
Miss.PATCHRAPORN NONTAWARAKORN
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร.088-3784139
e-mail : patcharaporn@esdc.go.th  
             patcharaporn@mattayom31.go.th
             nonthapat54@gmail.com