บุคลากร

 นายชาติตระการ  ยอดสง่า
Mr.CHATTRAKARN YODSANGA
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
โทร. 0819765582, 0857957252, 0898474277
mail : chattrakarn@esdc.go.th
รับผิดชอบกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 

นายบัณฑิต ชนะชัย
Mr.BUNTHIT CHANACHAI
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 08 6249 8621; 09 3321 7496
mail : bunthit@esdc.go.th
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มโรงเรียนบุญวัฒนา
 
 นายวิภูพฤกษ์ ชื่นอาภา
Mr.WIBHUPUEK CHUENAPAR
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร. 08 9948 7771  - 09 6223 6954 
mail : wibhupuek@esdc.go.th: wutpol31@mattayom31.go.th
รองผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มโรงเรียนสุรธรรม

 
 นายประเสริฐ ศรีจันทร์
Mr.PRASERT SRICHAN
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร.08 4430 5812
mail : prasert.sri@esdc.go.th
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มโรงเรียนสุรธรรม
 
 นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพโรจน์
Mr.KREANGSAK SRIPIROJNA
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 08 1070 1841
mail : kreangsak@esdc.go.th
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มโรงเรียนอุบลรัตน

 
นายกฤตพล(กิด-ตะ-พน) ชุมสกุล
Mr.KITTAPOL CHUMSAKUL
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 08-4417-6785 : 09-8141-1468
mail : kittapol@esdc.go.th ; kittapol@mattayom31.go.th
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มโรงเรียนสุรนารี
โรงเรียนขนาดเล็ก
วัดประเมินผลด้วยข้อสอบกลาง
 
 นางสาววันทิตา ทะลาสี
MISS.WANTITA TALASI
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร. 09 0378 3650
mail : wantita@esdc.go.th
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มโรงเรียนราชสีมา
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
  นางนิธิรัตน์ อุทัยพร
Mrs.NITHIRAT UTHAIPORN
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร.09 5605 7251
mail : nithirat@esdc.go.th
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มโรงเรียนบุญวัฒนา
 
 นางสาวรุ่งทิพภา  โพธิ์นอก
Miss.RUNGTHIPPA PHONOK
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 08 4897 9162
mail : 
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มโรงเรียนบุญวัฒนา
 
 นางสาวภัชชฎา โอษคลัง
Miss.PATCHADA OSAKLUNG
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร.0934655598
mail : patchada@esdc.go.th
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มโรงเรียนสุรนารี
สะเต็มศึกษา
 
 นางศศิธร เจริญใจ
Mrs.SASITORN CHAROENJAI
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร.08 4001 9790
mail : sasitorn@esdc.go.th
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มโรงเรียนสุรนารี

 
 นายแสนยากร สายสิน
Mr.SAENYAKORN SAISIN
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร.09 2749 6883
mail : saenyakorn@esdc.go.th
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มโรงเรียนสุรนารี

  
  
  
  
 
 นางสาวพัชราภร นนทวรากรณ์
Miss.PATCHRAPORN NONTAWARAKORN
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร.08 8378 4139
mail : patcharaporn@esdc.go.th
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

 
นางสร้อยทอง สืบสหการ
Mrs.SROITHONG SUEPSAHAKAN
พนักงานธุรการ
โทร.09 8097 5001
mail : sroithong@esdc.go.th
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา