กิจกรรมล่าสุดของไซต์

27 ธ.ค. 2560 19:48 sesao31 admin สร้าง ร่วมงานศิลปะหัตกรรม ครั้ง ๖๗
14 ธ.ค. 2560 01:13 นิธิรัตน์ อุทัยพร แสดงความคิดเห็นเมื่อ เรียนรวม
13 ธ.ค. 2560 01:34 sesao31 admin แนบ คู่มือครูพระราชทาน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2558 กับ DLIT & DLTV
13 ธ.ค. 2560 01:23 sesao31 admin แนบ คู่มือครูพระราชทาน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2558 กับ DLIT & DLTV
13 ธ.ค. 2560 01:21 sesao31 admin แนบ คู่มือครูพระราชทาน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2558 กับ DLIT & DLTV
13 ธ.ค. 2560 01:17 sesao31 admin แนบ คู่มือครูพระราชทาน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2558 กับ DLIT & DLTV
13 ธ.ค. 2560 00:54 sesao31 admin แนบ 54 วิธีสอน.doc กับ DLIT & DLTV
13 ธ.ค. 2560 00:47 วิภูพฤกษ์ ชื่นอาภา แก้ไข ผลการทดสอบ O-NET 59
12 ธ.ค. 2560 23:58 วิภูพฤกษ์ ชื่นอาภา แก้ไข ผลการทดสอบ O-NET 59
12 ธ.ค. 2560 23:57 วิภูพฤกษ์ ชื่นอาภา แก้ไข ผลการทดสอบ O-NET 59
12 ธ.ค. 2560 23:49 วิภูพฤกษ์ ชื่นอาภา แก้ไข ผลการทดสอบ O-NET 59
29 พ.ย. 2560 23:26 นิธิรัตน์ อุทัยพร แนบ การเรียนร่วมสำหรับเด็กออทิสติก.doc กับ การศึกษาพิเศษฯ
29 พ.ย. 2560 23:26 นิธิรัตน์ อุทัยพร แนบ แบบคัดกรองนักเรียนเรียนรวม 9 ประเภทฉบับล่าสุด.doc กับ การศึกษาพิเศษฯ
29 พ.ย. 2560 23:25 นิธิรัตน์ อุทัยพร แนบ การเรียนร่วม.doc กับ การศึกษาพิเศษฯ
29 พ.ย. 2560 21:51 นิธิรัตน์ อุทัยพร แสดงความคิดเห็นเมื่อ เรียนรวม
29 พ.ย. 2560 18:09 นิธิรัตน์ อุทัยพร แสดงความคิดเห็นเมื่อ เรียนรวม
29 พ.ย. 2560 00:33 นิธิรัตน์ อุทัยพร แนบ โปรแกรม IEP Online.rar กับ การศึกษาพิเศษฯ
29 พ.ย. 2560 00:33 นิธิรัตน์ อุทัยพร แนบ คู่มือ IEP Online.pdf กับ การศึกษาพิเศษฯ
29 พ.ย. 2560 00:32 นิธิรัตน์ อุทัยพร แนบ Program_EI.rar กับ การศึกษาพิเศษฯ
28 พ.ย. 2560 22:57 นิธิรัตน์ อุทัยพร แนบ ประกาศ คพร. เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 6).pdf กับ การศึกษาพิเศษฯ
28 พ.ย. 2560 22:56 นิธิรัตน์ อุทัยพร แนบ พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551.pdf กับ การศึกษาพิเศษฯ
28 พ.ย. 2560 22:56 นิธิรัตน์ อุทัยพร แนบ ระเบียบ ก.ค. ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ 2539.pdf กับ การศึกษาพิเศษฯ
28 พ.ย. 2560 22:56 นิธิรัตน์ อุทัยพร แนบ ระเบียบ สพฐ. ว่าด้วยกลุ่มสถานศึกษาสังกัด สศศ. พ.ศ. 2558.pdf กับ การศึกษาพิเศษฯ
28 พ.ย. 2560 22:56 นิธิรัตน์ อุทัยพร แนบ ระเบียบ สพฐ. ว่าด้วยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา สศศ. พ.ศ. 2558.pdf กับ การศึกษาพิเศษฯ
28 พ.ย. 2560 22:55 นิธิรัตน์ อุทัยพร แนบ ระเบียบและแบบพคก.pdf กับ การศึกษาพิเศษฯ