นิเทศ ติดตามฯ

     กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา เป็นกลุ่มงานย่อยของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  โดยมีขอบข่ายของงาน ดังต่อไปนี้
    1. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
    2. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
    3. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
    4. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
    
                                                                                                  หัวหน้างาน
                                                                                                                                                 
                                                                                                                       นางสาวอรวรรณ ศรีประดิษฐ์พงศ์
                                                                                                                       ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ
                                                                                                                                                        
                                                                        นายบัณฑิต ชนะชัย                                                                            นางประพาฬรัตน์ แก้วเกิด
                                                              ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ                                                             ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ

แผนการนิเทศฯ ครั้งที่ 2/2562 (ปีงบประมาณ 2562)  :   แผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน สพม.31 (แผนแม่บทตามแนวทาง สพฐ.)  http://gg.gg/g0up3

โครงการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (นิเทศ ครั้งที่ 2/2562 สพม.31)  http://gg.gg/g0upq

แนวทางการนิเทศ สพฐ. >>> (2562 ปีทองแห่งการนิเทศ)  >>>  http://gg.gg/ObecSuperVway

คู่มือการนิเทศฯ (สพม.31) ครั้งที่ 2/2562  >>>  http://gg.gg/guidebookSuperV

รายงานผลการนิเทศ ครั้งที่ 2/2562 
     1. สรุปผลตามประเด็นการนิเทศ
            1.1  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  http://gg.gg/g0v3p 
            1.2  การประกันคุณภาพการศึกษา  http://gg.gg/g0v4a
            1.3  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  http://gg.gg/g0v4z   http://gg.gg/g0v5x
            1.4  วิทยาการคำนวณ  http://gg.gg/g0v6z
            1.5  STEM  http://gg.gg/g0v7k
            1.6  โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  http://gg.gg/g0v7y
            1.7  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมแบบ บันได 5 ขั้น  http://gg.gg/g0v8g
            1.8  เพศวิถีศึกษา  http://gg.gg/g0v8w
            1.9  Active Learning  http://gg.gg/g0v9e
          1.10  PISA  http://gg.gg/g0v9r
     2. สรุปผลภาพรวมของการนิเทศฯ ครั้งที่ 2/2562  http://gg.gg/g0vde
     


กิจกรรมตามนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. ปี 2562 : ปีทองแห่งการนิเทศภายใน 
        กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว  :  รายงานผลต่อ สพฐ. ผ่านช่องทาง QR code  ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้แต่ละเขตพื้นที่
แจ้งชื่อโรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 โรงเรียน เพื่อเป็นต้นแบบ หรือโรงเรียนนำร่องการนิเทศภายใน ซึ่งจากการที่ได้ออกนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงาน
ของโรงเรียนในสังกัด สพม.31 พบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่มีการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดีและค่อนข้างเป็นระบบ แต่ทั้งนี้ได้พิจารณา
และส่งรายชื่อ จำนวน 3 โรง ได้แก่ โรงเรียนพิมายวิทยา โรงเรียนเสิงสาง และโรงเรียนโนนสูงศรีธานี ซึ่งกลุ่มงานนิเทศฯ จะได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริม
เติมเต็ม ให้โรงเรียนนำร่องมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ตามตัวชี้วัดที่ สพฐ. กำหนด สามารถเป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียนอื่นๆ ต่อไป


มุมนิเทศ : นานาสาระเกี่ยวกับการนิเทศ เวทีนิเทศ : พื้นที่เปิดกว้างเพื่อการเผยแพร่บทความ / ผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

Comments