นิเทศ ติดตามฯ

    กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา เป็นกลุ่มงานย่อยของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  โดยมีขอบข่ายของงาน ดังต่อไปนี้
1) งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
2) งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
3) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
4) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
     (https://sites.google.com/a/esdc.go.th/bkn-sp/responsibility)     

บุคลากร
หัวหน้างาน
          
นางสาวอรวรรณ ศรีประดิษฐ์พงศ์
ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ
 นายบัณฑิต ชนะชัย
ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ
นางประพาฬรัตน์ แก้วเกิด
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

ขออภัย... กำลังดำเนินการปรับปรุง 
แผนการนิเทศฯ ปีงบประมาณ 2562
 
 


            สามารถดาวน์โหลดแผนฯ ได้ที่ ...โครงการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (นิเทศ ครั้งที่ 2/2562)   
    
รายงานผลการนิเทศ ครั้งที่ 2/2562 (ดำเนินการเสร็จสิ้นตั้งแต่ ต.ค.62 รอ update)
    

กิจกรรมตามนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. ปี 2562 : ปีทองแห่งการนิเทศภายใน
โครงการ... 
    กิจกรรมที่ 1 ....  ดำเนินการแล้ว รายงานผลต่อ สพฐ. ผ่านช่องทาง QR code 
    กิจกรรมที่ 2 .... 

มุมนิเทศ : นานาสาระเกี่ยวกับการนิเทศ


เวทีนิเทศ : พื้นที่เพื่อการเผยแพร่บทความ งานวิจัย ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับงานการนิเทศทางการศึกษา

Comments