งานนิเทศ คือหัวใจของการยกระดับคุณภาพการศึกษา

โพสต์12 ส.ค. 2559 21:10โดยวิภูพฤกษ์ ชื่นอาภา   [ อัปเดต 16 ส.ค. 2559 21:51 ]
   
 หน้าที่ของศึกษานิเทศก์ คือการนิเทศ ให้ความช่วยเหลือแนะนำคุณครู ในการแก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู การทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา (เป้าหมายของหลักสูตร คือคุณภาพผู้เรียน ด้านความรู้ความคิด ด้านทักษะ+สมรรถนะ และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (กิจกรรมที่จะนำพาผู้เรียนสู่เป้าหมายของหลักสูตร มีทั้งเทคนิค วิธีการกระบวนการที่หลากหลาย ) และการวัดประเมินผล (เพื่อให้ทราบว่าผู้เรียนถึงเป้าหมายมากน้อยเพียงใดมีคุณภาพระดับใด จะต้องปรับปรุงด้านไหนอีก) เท่าที่ได้ออกนิเทศในปีนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดีทั้งผู้บริหาร แลุะคุณครูให้การต้อนรับอย่างดียิ่งต่างยอมรับซึ่งกันและกัน พอมองเห็นหนทางแห่งความสำเร็จ เราจะเคียงข้างเดินทางต่อไป เพื่อก้าวให้ถึงเส้นชัย ด้วยใจทะนง..... 

ą
วิภูพฤกษ์ ชื่นอาภา,
12 ส.ค. 2559 21:21
ą
วิภูพฤกษ์ ชื่นอาภา,
12 ส.ค. 2559 21:10
Comments