AAR ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2559

โพสต์19 ม.ค. 2560 19:14โดยsesao31 admin
สพม.31 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์/เชื่อมโยงตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้แกนกลางและทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เมื่อวันที่  12  มกราคม 2560  ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครรราชสีมา 

 
 

ภาพทั้งหมด : https://goo.gl/photos/SMhoG8QzMWutwh2f7
Comments