สรุปการประเมินผลการยกระดับคุณภาพครูและผู้เรียน

โพสต์16 ส.ค. 2559 21:32โดยสพม. นครราชสีมา
กลุ่มงานสื่อฯ  และกลุ่มงานวัดฯ  กลุ่มนิเทศฯ สพม.๓๑  ได้นิเทศการยกระดับคุณภาพครูและนักเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพครูด้านการใช้การศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  และโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ระหว่างวันที่  ๒ - ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๙  สรุปผลการประเมิน  รายละเอียดดังนี้  http://gg.gg/4485t
Comments