เสียงสะท้อนจากครูเมื่อท่านไปนิเทศ (ยังไม่สังเคราะห์)

โพสต์12 ก.ค. 2559 21:42โดยสพม. นครราชสีมา
๓.๑ ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการนิเทศ

          ได้รับความรู้เกี่ยวกับ Classstart ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนได้ 

จะนำความรู้ที่ได้ไปทำสื่อการเรียนการสอน 

การค้นคว้าหาข้อมูลสื่อการเรียนการสอนได้ง่ายและตรงประเด็นและกว้างขวางได้มากยิ่งขึ้น 

นำไปใช้จัดการเรียนการสอน การจัดห้องเรียนออนไลน์ สามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ 

สื่อการเรียนรู้

การใช้อินเทอร์เน็ต

การสมัครสมาชิกclassstart

มีชั้นเรียนออนไลน์ 

ทำให้สืบค้นข้อมูลมาใช้เป็นสื่อการสอน

สร้างบทเรียนออนไลน์ลดการสื้นเปลืองทรัพยากร

ทราบแหล่งหาข้อมูลมาผลิตสื่อที่น่าสนใจ 

ได้รับความรู่เรื่องสื่อมากขึ้น 

ความรู้เรื่องการทำข้อสอบจาก google

ความรู้เรื่องการทำ class start ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ได้ประโยชน์มากค่ะ 

ได้รับรู้web sites ใหม่ๆในการนำเสนอ และนำไปใช้สอนนักเรียนได้ต่อไป

ได้ความรู้เพิ่มขึ้น สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 

ได้รู้จักเว็บไซต์ต่างๆในการจัดการเรียนการสอน และการหาความรู้ในการจัดการเรียนการสอน การสร้างรูปแบบการสอนที่ให้สะดวกและง่าย สามารถนำไปใช้ได้จริง 

นำความรู้ไปใช้จัดการเรียนการสอน ได้เรียนรู้วิธีการจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ในหลากหลายรูปแบบ การค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนกาสอน 

ได้รับประโยชน์และได้แหล่งในการทำค้นหาสื่อเพื่อใช้ในการเรียนการสอน นำไปจัดกิจกรรมการการสอน

 

๓.๒ ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการนิเทศในครั้งนี้ ได้แก่

ควรมีการเตรียมความพร้อมในเรื่อง computer และสถานที่ เพื่อเอื้อต่อการใช้ internet

ควรให้เวลาในการอบรมมากกว่านี้เพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง 

เพิ่มความน่าสนใจของเนื้อหา ให้ความรู้ใหม่ๆ ที่นำไปใช้สอนดีคะ 

ในขณะที่อบรม อยากทำข้อมูลจริงทุกอย่าง สามารถนำข้อมูลนั้นมาสอนได้จริง 

เวลาจำกัดเนื้อหามีมากและน่าสนใจ ถ้าอบรมสัก 2 วันจะดีมาก 

เป็นการนิเทศที่ดีมาก ได้ความรู้เยอะมาก ดี อาจารย์สอนดี แต่สอนเร็ว 

เป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์มาก 

ควรใช้เวลามากกว่านี้

ควรบอกหัวข้อนิเทศล่วงหน้าเพื่อเตรียมอุปกรณ์

สถานที่ควรเอื้อให้เหมาะสมเสียเวลาช่วงเช้า 

ผู้นิเทศมีความรู้ในหัวข้อที่นิเทศและสามารถถ่ายทอดได้ หากมีเอกสารประกอบจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทบทวนความรู้ที่อบรมภายหลังจากการอบรบ 

ควรใช้เวลามากกว่า 1 วัน ระยะเวลาในการอบรมควรมากกว่านี้ บางครั้งตามไม่ทัน ทำให้เกิดความล่าช้าของผู้เข้ารับการอบรม และขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ครับ 

อยากให้มีเวลาอธิบายมากขึ้น เพราะยังไม่ค่อยเข้าใจ บางอย่างยังจำไม่ได้ค่ะ + go on 

ผู้นิเทศมีความเป็นกันเอง ถ่ายทอดความรู้ได้ดี 

ดีมากคะจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุด เป็นกันเอง วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ชัดเจนมากค่ะ 

เหมือนได้ความรู้ยังไม่หมด อยากเรียนรู้ให้ละเอียดมากกว่านี้ 

ระยะเวลาในการอบรมควรมากกว่านี้ เพราะเป็นการใช้เทคโนโลยีใหม่ ตามไม่ทัน ทำให้เกิดความสับสน ไม่เชื่อมโยงตามขั้นตอน

(โปรดอ่านฉบับเต็มในไฟล์แนบ)

Ċ
สพม. นครราชสีมา,
12 ก.ค. 2559 21:42
Comments