คัดเลือกผลงานในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

โพสต์8 พ.ย. 2560 23:18โดยสพม. นครราชสีมา
         สพฐ.  ได้ดำเนินการจัดทำโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนครูไม่ครบชั้น  ครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอกและขยายผลไปยังโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและส่งผลต่อนักเรียน  จึงกำหนดจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เพื่อเผยแพร่เป็นสื่อทางไกลแก่ผู้สอนในระดับมัธยมศึกษา ทั่วประเทศ
        ในการนี้  ขอความร่วมมือจากโรงเรียนคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนที่ประสบผลสำเร็จ  มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practic)  ในการจัดการเรียนการสอนทั้ง ๘ กลุ่มสาระ  ในรูปแบบวีดีทัศน์ เพื่อนำมาคัดเลือกและใช้ประกอบเป็นสื่อในการเผยแพร่ต่อไป
        โดยส่งสื่อการเรียนการสอนไปยังสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  ภายในวันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๐
Comments