ข่าวประชาสัมพันธ์

คัดเลือกผลงานในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

โพสต์8 พ.ย. 2560 23:18โดยสพม. นครราชสีมา

         สพฐ.  ได้ดำเนินการจัดทำโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนครูไม่ครบชั้น  ครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอกและขยายผลไปยังโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและส่งผลต่อนักเรียน  จึงกำหนดจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เพื่อเผยแพร่เป็นสื่อทางไกลแก่ผู้สอนในระดับมัธยมศึกษา ทั่วประเทศ
        ในการนี้  ขอความร่วมมือจากโรงเรียนคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนที่ประสบผลสำเร็จ  มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practic)  ในการจัดการเรียนการสอนทั้ง ๘ กลุ่มสาระ  ในรูปแบบวีดีทัศน์ เพื่อนำมาคัดเลือกและใช้ประกอบเป็นสื่อในการเผยแพร่ต่อไป
        โดยส่งสื่อการเรียนการสอนไปยังสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  ภายในวันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๐

PLC สพม.31

โพสต์15 ส.ค. 2560 20:16โดยสพม. นครราชสีมา   [ อัปเดต 18 ต.ค. 2560 23:58 ]

สพม.31 จัดอบรม PLC ให้กัลบุคลากรใน สนง. ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2560 ณ บ้านดินรีสอร์ อ.วังน้ำเขียว นม.  รายละเอียดที่  http://gg.gg/4vtzu 

เสิงสาง โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาทางไกล DLIT สพม.31

โพสต์17 เม.ย. 2560 23:23โดยสพม. นครราชสีมา   [ อัปเดต 17 เม.ย. 2560 23:26 ]

เมื่อวันที่  17  มีนาคม  2560  โรงเรียนเสิงสาง  เป็นตัวแทน สพม.31 เข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาทางไกล  ระดับภาค 14 (นครชัยบุรินทร์)  ณ โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์  ได้รับคัดเลือกรับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง  ได้เป็นตัวแทนภาค เพื่อเข้ารับการคัดเลือกในระดับประเทศ ต่อไป   ขอแสดงความยินดีและชื่นชม  รายละเอียดที่ :  https://goo.gl/photos/zHQf93aAXFxok1WZ6

สรุปการประเมินผลการยกระดับคุณภาพครูและผู้เรียน

โพสต์16 ส.ค. 2559 21:32โดยสพม. นครราชสีมา

กลุ่มงานสื่อฯ  และกลุ่มงานวัดฯ  กลุ่มนิเทศฯ สพม.๓๑  ได้นิเทศการยกระดับคุณภาพครูและนักเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพครูด้านการใช้การศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  และโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ระหว่างวันที่  ๒ - ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๙  สรุปผลการประเมิน  รายละเอียดดังนี้  http://gg.gg/4485t

เสียงสะท้อนจากครูเมื่อท่านไปนิเทศ (ยังไม่สังเคราะห์)

โพสต์12 ก.ค. 2559 21:42โดยสพม. นครราชสีมา

๓.๑ ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการนิเทศ

          ได้รับความรู้เกี่ยวกับ Classstart ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนได้ 

จะนำความรู้ที่ได้ไปทำสื่อการเรียนการสอน 

การค้นคว้าหาข้อมูลสื่อการเรียนการสอนได้ง่ายและตรงประเด็นและกว้างขวางได้มากยิ่งขึ้น 

นำไปใช้จัดการเรียนการสอน การจัดห้องเรียนออนไลน์ สามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ 

สื่อการเรียนรู้

การใช้อินเทอร์เน็ต

การสมัครสมาชิกclassstart

มีชั้นเรียนออนไลน์ 

ทำให้สืบค้นข้อมูลมาใช้เป็นสื่อการสอน

สร้างบทเรียนออนไลน์ลดการสื้นเปลืองทรัพยากร

ทราบแหล่งหาข้อมูลมาผลิตสื่อที่น่าสนใจ 

ได้รับความรู่เรื่องสื่อมากขึ้น 

ความรู้เรื่องการทำข้อสอบจาก google

ความรู้เรื่องการทำ class start ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ได้ประโยชน์มากค่ะ 

ได้รับรู้web sites ใหม่ๆในการนำเสนอ และนำไปใช้สอนนักเรียนได้ต่อไป

ได้ความรู้เพิ่มขึ้น สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 

ได้รู้จักเว็บไซต์ต่างๆในการจัดการเรียนการสอน และการหาความรู้ในการจัดการเรียนการสอน การสร้างรูปแบบการสอนที่ให้สะดวกและง่าย สามารถนำไปใช้ได้จริง 

นำความรู้ไปใช้จัดการเรียนการสอน ได้เรียนรู้วิธีการจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ในหลากหลายรูปแบบ การค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนกาสอน 

ได้รับประโยชน์และได้แหล่งในการทำค้นหาสื่อเพื่อใช้ในการเรียนการสอน นำไปจัดกิจกรรมการการสอน

 

๓.๒ ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการนิเทศในครั้งนี้ ได้แก่

ควรมีการเตรียมความพร้อมในเรื่อง computer และสถานที่ เพื่อเอื้อต่อการใช้ internet

ควรให้เวลาในการอบรมมากกว่านี้เพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง 

เพิ่มความน่าสนใจของเนื้อหา ให้ความรู้ใหม่ๆ ที่นำไปใช้สอนดีคะ 

ในขณะที่อบรม อยากทำข้อมูลจริงทุกอย่าง สามารถนำข้อมูลนั้นมาสอนได้จริง 

เวลาจำกัดเนื้อหามีมากและน่าสนใจ ถ้าอบรมสัก 2 วันจะดีมาก 

เป็นการนิเทศที่ดีมาก ได้ความรู้เยอะมาก ดี อาจารย์สอนดี แต่สอนเร็ว 

เป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์มาก 

ควรใช้เวลามากกว่านี้

ควรบอกหัวข้อนิเทศล่วงหน้าเพื่อเตรียมอุปกรณ์

สถานที่ควรเอื้อให้เหมาะสมเสียเวลาช่วงเช้า 

ผู้นิเทศมีความรู้ในหัวข้อที่นิเทศและสามารถถ่ายทอดได้ หากมีเอกสารประกอบจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทบทวนความรู้ที่อบรมภายหลังจากการอบรบ 

ควรใช้เวลามากกว่า 1 วัน ระยะเวลาในการอบรมควรมากกว่านี้ บางครั้งตามไม่ทัน ทำให้เกิดความล่าช้าของผู้เข้ารับการอบรม และขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ครับ 

อยากให้มีเวลาอธิบายมากขึ้น เพราะยังไม่ค่อยเข้าใจ บางอย่างยังจำไม่ได้ค่ะ + go on 

ผู้นิเทศมีความเป็นกันเอง ถ่ายทอดความรู้ได้ดี 

ดีมากคะจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุด เป็นกันเอง วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ชัดเจนมากค่ะ 

เหมือนได้ความรู้ยังไม่หมด อยากเรียนรู้ให้ละเอียดมากกว่านี้ 

ระยะเวลาในการอบรมควรมากกว่านี้ เพราะเป็นการใช้เทคโนโลยีใหม่ ตามไม่ทัน ทำให้เกิดความสับสน ไม่เชื่อมโยงตามขั้นตอน

(โปรดอ่านฉบับเต็มในไฟล์แนบ)

โครงการตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand English Online Contest By EOL System ครั้งที่ ๒

โพสต์12 ก.ค. 2559 06:28โดยสพม. นครราชสีมา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand English Online Contest By EOL System ครั้งที่ ๒ โดยเริ่มรับสมัครและทำการแข่งขันคัดเลือกตัยวแทนโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ จนเวร็จสิ้นรอบชิงแชมป์ประเทศ ในวันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๒ - ๑๗๐ -๘๗๒๕  e-mail : engtest eol@hotmail.com

การแข่งขันกิจกรรมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ประเทศไทย

โพสต์12 ก.ค. 2559 06:23โดยสพม. นครราชสีมา

สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท และซูโดกุ โดยสามารถสอบถามข้อมูลโดยตรงจากสมาคม ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ ๐๒ ๒๙๕ ๐๘๖๑ - ๕ หรือเว็บไซด์ www.thaicrossword.com

ประชุมศึกษานิเทศก์และประธานกลุ่ม ร.ร.

โพสต์3 ก.ค. 2559 20:54โดยสพม. นครราชสีมา   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2562 00:08 ]

วันที่ ๔ ก.ค. ๕๙ มีการประชุมศึกษานิเทศก์และประธานกลุ่มโรงเรียน  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุวัจน์ฯ สพม.๓๑

1-8 of 8