เกี่ยวกับกลุ่ม

แนวคิด
           กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นกลุ่ม
งานดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียน
ทั้งในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย  เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา

วัตถุประสงค์
           1. เพื่อให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
   2. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
   3. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
   4. เพื่อส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
   5. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
   6. เพื่อส่งเสริม การศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน

ขอบข่ายภาระกิจ
           1. งานธุรการ
               2. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
                      2.1  งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาส
                              และผู้มีความสามารถพิเศษ
                      2.2  งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
           2.3  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
     3. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
           3.1 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
           3.2 งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
           3.3 งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
           3.4 งานทดสอบทางการศึกษา
     4. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
           4.1  งานส่งเสริม  พัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
           4.2  งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
                   ทางการศึกษา
      5. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
           5.1  งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
           5.2  งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา  
                   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน
           5.3  งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัด
                   การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
           5.4  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
      6. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
           6.1  งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
           6.2  งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
           6.3  งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
           6.4  งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
       7. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
           7.1  งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
           7.2  งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา                                                     7.3  งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

(รายละเอียดฉบับเต็มดังไฟล์แนบ)
Ċ
สพม. นครราชสีมา,
10 ก.ค. 2559 11:22
Comments