https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A

ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมกลุ่มนิเทศ

 • AAR ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2559 สพม.31 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์/เชื่อมโยงตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้แกนกลางและทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ...
  ส่ง 19 ม.ค. 2560 19:14 โดย sesao31 admin
 • นิเทศยกระดับแบบ Coaching : สพม.31 ได้นิเทศติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนในภาคเรียนที่ 2/2559 โดยนายชาติตระการ  ยอดสง่า รอง ผอ.สพม.31 นายวิภูพฤกษ์  ชื่นอาภา และนายกฤตพล  ชุมสก ...
  ส่ง 19 ม.ค. 2560 00:40 โดย sesao31 admin
 • ประชุมสรุปผลการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศ กลุ่มนิเทศฯ จัดประชุมพัฒนาศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา  ในวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสุมหัว  สตาร์เลล์ บาหลี รีสอร์  อ ...
  ส่ง 3 ต.ค. 2559 00:39 โดย sesao31 admin
 • AAR ครั้งที่ ๔ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สพม.๓๑  จัดกิจกรรม  AAR ครั้งที่ ๔ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  วันที่  ๒๒  กัยยายน  ๒๕๕๙  ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  อ.เมือง  จ.นครราชส ...
  ส่ง 22 ก.ย. 2559 21:54 โดย sesao31 admin
 • ยกระดับคุณภาพครูด้วย DLIT คณะศึกษานิเทศก์  นำโดยนายกฤตพล  ชุมสกุล  และ ดร.วันทิตา  ทะลาสี  ได้ไปนิเทศยกระดับคุณภาพครูโดยการการใช้การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เมื่อวันที่  ๘  กันยายน  ๒๕๕๙ ...
  ส่ง 8 ก.ย. 2559 21:55 โดย sesao31 admin
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 27 รายการ ดูเพิ่มเติม »

sesao31@esdc.go.th

เพลงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้