ประชาสัมพันธ์

 • คัดเลือกผลงานในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)          สพฐ.  ได้ดำเนินการจัดทำโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนครูไม่ครบชั้น  ครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอกและขยายผลไปยังโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ  เพื่อให้การจัดการเร ...
  ส่ง 8 พ.ย. 2560 23:18 โดย สพม. นครราชสีมา
 • PLC สพม.31 สพม.31 จัดอบรม PLC ให้กัลบุคลากรใน สนง. ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2560 ณ บ้านดินรีสอร์ อ.วังน้ำเขียว นม ...
  ส่ง 18 ต.ค. 2560 23:58 โดย สพม. นครราชสีมา
 • เสิงสาง โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาทางไกล DLIT สพม.31 เมื่อวันที่  17  มีนาคม  2560  โรงเรียนเสิงสาง  เป็นตัวแทน สพม.31 เข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาทางไกล  ระดับภาค 14 (นครชัยบุร ...
  ส่ง 17 เม.ย. 2560 23:26 โดย สพม. นครราชสีมา
 • สรุปการประเมินผลการยกระดับคุณภาพครูและผู้เรียน กลุ่มงานสื่อฯ  และกลุ่มงานวัดฯ  กลุ่มนิเทศฯ สพม.๓๑  ได้นิเทศการยกระดับคุณภาพครูและนักเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพครูด้านการใช้การศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  และโครงการยกระดับคุณภาพผ ...
  ส่ง 16 ส.ค. 2559 21:32 โดย สพม. นครราชสีมา
 • เสียงสะท้อนจากครูเมื่อท่านไปนิเทศ (ยังไม่สังเคราะห์) ๓.๑ ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการนิเทศ           ได้รับความรู้เกี่ยวกับ Classstart ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนได้  จะนำความรู้ที่ได้ไปทำส ...
  ส่ง 12 ก.ค. 2559 21:42 โดย สพม. นครราชสีมา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมกลุ่มนิเทศ

 • ร่วมงานศิลปะหัตกรรม ครั้ง ๖๗ คณะศึกษานิเทศก์ สพม.๓๑ นำโดย นายชาติตระการ ยอดสง่า  รอง ผอ.สพม.๓๑ ร่วมเยี่ยม ชมและให้กำลังใจ ผอ. ครู และนักเรียน ที่เป็นตัวแทนเข้าร ...
  ส่ง 27 ธ.ค. 2560 20:36 โดย สพม. นครราชสีมา
 • AAR ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2559 สพม.31 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์/เชื่อมโยงตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้แกนกลางและทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ...
  ส่ง 19 ต.ค. 2560 20:24 โดย สพม. นครราชสีมา
 • นิเทศยกระดับแบบ Coaching : สพม.31 ได้นิเทศติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนในภาคเรียนที่ 2/2559 โดยนายชาติตระการ  ยอดสง่า รอง ผอ.สพม.31 นายวิภูพฤกษ์  ชื่นอาภา และนายกฤตพล  ชุมสก ...
  ส่ง 19 ม.ค. 2560 00:40 โดย สพม. นครราชสีมา
 • ประชุมสรุปผลการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศ กลุ่มนิเทศฯ จัดประชุมพัฒนาศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา  ในวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสุมหัว  สตาร์เลล์ บาหลี รีสอร์  อ ...
  ส่ง 3 ต.ค. 2559 00:39 โดย สพม. นครราชสีมา
 • AAR ครั้งที่ ๔ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สพม.๓๑  จัดกิจกรรม  AAR ครั้งที่ ๔ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  วันที่  ๒๒  กัยยายน  ๒๕๕๙  ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  อ.เมือง  จ.นครราชส ...
  ส่ง 22 ก.ย. 2559 21:54 โดย สพม. นครราชสีมา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 28 รายการ ดูเพิ่มเติม »