สื่อ.....

วิดีโอ YouTube

แนะนำโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Distance Learning Information Technology : DLIT)

แบบประเมินผลการนิเทศยกระดับคุณภาพด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบครบวงจร ‎‎(OLE)‎‎Comments