คู่มือ DLIT

สำหรับผู้สนใจ
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู
การสร้างคนดีแก่แผ่นดิน  10 ส.ค. 2559 22:15 sesao31 admin
ċ

ดู
การขับเคลื่อนการเรียนการสอนโดยใช้ผลจากการสอบ  10 ส.ค. 2559 22:14 sesao31 admin
Ċ
ดู
  10 ส.ค. 2559 22:04 sesao31 admin
Ċ
ดู
  10 ส.ค. 2559 22:05 sesao31 admin
Ċ
ดู
PLC  17 เม.ย. 2560 23:34 sesao31 admin
Ċ
ดู
  10 ส.ค. 2559 22:09 sesao31 admin
Ċ
ดู
การสร้างข้อสอบออนไลน์เวอร์ชั่นเดิม  10 ส.ค. 2559 22:34 sesao31 admin
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
(สำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน)  3152 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ก.ค. 2559 21:08 sesao31 admin
Ċ
ดู
ประกาศ สพฐ.  17 เม.ย. 2560 23:34 sesao31 admin
Ċ
ดู
รูปแบบและแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน ๓ กลุ่มสาระที่ไม่ได้สอบ O-NET  10 ส.ค. 2559 22:30 sesao31 admin
Ċ
ดู
  10 ส.ค. 2559 22:09 sesao31 admin
Ċ
ดู
  10 ส.ค. 2559 22:09 sesao31 admin
ċ

ดู
  10 ส.ค. 2559 22:09 sesao31 admin
Ċ
ดู
  10 ส.ค. 2559 22:09 sesao31 admin
ċ

ดู
นานาสาระ ทั้งเอกสาร รูปภาพและวีดีโอ  25 ธ.ค. 2559 20:00 sesao31 admin
ċ

ดู
ค่าความยากง่าย ค่าพี ค่าอาร์ และทฤษฎีบลูม  10 ส.ค. 2559 22:25 sesao31 admin
ċ

ดู
การดาวน์โหลดวีดีโอจากยูทูปและการสร้างเมลกลุ่ม  10 ส.ค. 2559 22:10 sesao31 admin
ċ

ดู
DLIT กับการวัดประเมินผลในชั้นเรียน  10 ส.ค. 2559 22:06 sesao31 admin
ċ

ดู
เปิดดูแล้วดาวโหลดหรือบันทึกเป็น....  10 ส.ค. 2559 22:07 sesao31 admin
ċ

ดู
การประเมินและการประกันคุณภาพ  10 ส.ค. 2559 22:27 sesao31 admin
Comments